Państwa instruktor na miejscu

Zadanie instruktora KUMON polega na tym, by każdego dnia wydobywać potencjał każdego ucznia. Instruktorzy KUMON uczą się również od dzieci. Przejmują rolę, w której ustalają poziom umiejętności każdego ucznia, wyszukują odpowiednie arkusze zadań, dostosowane do indywidualnego poziomu ucznia.

Instruktorzy zawsze dbają, aby uczniowie podczas swojej codziennej pracy odnosili sukcesy, co przyczynia się do radości z nauki i samodzielnego rozwoju umiejętności. Przez obserwację uczniów instruktorzy mogą dokładnie śledzić ich postępy i odpowiednio planować indywidualny przebieg programu.

Podczas rejestracji

W czasie pierwszej wizyty w Centrum nauczania KUMON Instruktor informuje rodziców o naszych wyjątkowych programach nauczania. Równocześnie z rejestracją w KUMON uczniowie podchodzą do testu klasyfikacyjnego, na podstawie jego wyników określany jest punkt początkowy i układany plan nauczania dla każdego ucznia . Stawiane są prognozy z określeniem celu i wymaganego do tego czasu. Podczas instruowania/ udzielania wskazówek instruktorzy KUMON mają zawsze na uwadze planowanie wyższych poziomów dla danego ucznia, tak aby samodzielna nauka sprawiała radość i przynosiła postępy.

Przed pracą

Na podstawie dotychczasowych wyników, rozwiązanych arkuszy zadań i obserwacji sposobu pracy uczniów instruktorzy starannie przygotowują się przed każdą wizytą w centrum nauczania i zaopatrują uczniów w karty z zadaniami, dzięki którym uczniowie mogą się samodzielnie uczyć i robić postępy. Gdy uczeń opracowuje nowy, nieznany materiał lub postępy nie są takie jak dotychczas, instruktor daje wskazówki w celu znalezienia samodzielnego rozwiązania problemu.

Podczas pracy

Uczniowie są monitorowani i wdrażani do tego, by pracować nad arkuszami zadań bez pomocy innych. Instruktor obserwuje uczniów, podczas gdy oni rozwiązują arkusze z zadaniami. Tylko wtedy, gdy jest to konieczne, daje im wskazówki i rady. Bezpośrednio po ukończeniu pracy nad arkuszami zadań, są one sprawdzane . Jeżeli na arkuszach zadań pojawią się błędy, to instruktorzy nie podają uczniom natychmiastowo rozwiązania. Zamiast tego dają wskazówki, by uczniowie sami znaleźli fragmenty, które nie są poprawnie rozwiązane i odnaleźli przyczyny błędów (analiza błędów).

Po pracy

Po zakończeniu pracy instruktorzy sprawdzają wyniki uczniów i chwalą i motywują ich, by zwiększyć ich ambicje do nauki. Następnie przekazują uczniom arkusze zadań, nad którymi mają pracować w domu, wraz ze wskazówką, jak mają podchodzić do aktualnego tematu. Instruktorzy korzystają z arkuszy dokumentacyjnych, w których notowane są postępy uczniów, planowany jest ich rozwój oraz cele ich nauki. Plan postępów, który jest ustalony podczas rejestracji, sprawdzany jest w regularnych odstępach czasowych i - podobnie jak postępowanie podczas instruowania - w razie konieczności odpowiednio aktualizowany.

Komunikacja z rodzicami

Rodzice lub opiekunowie prawni są włączeni w rozwój umiejętności uczniów oraz na bieżąco informowani o postępach ich dzieci. Wsparcie rodziców lub opiekunów prawnych jest bardzo ważne, by maksymalnie wydobywać potencjał uczniów. Instruktorzy regularnie komunikują się z rodzicami radząc, jak uczniowie mają się uczyć w domu, oraz informując o tematach, które są w obecnej chwili przerabiane. Instruktorzy omawiają również w przystępny sposób przyszły plan nauki, aby osiągnąć pełne zrozumienie ze strony rodziców. Takim sposobem obie strony dążą do jedngo celu, jakim jest zdobycie maksymalnego możliwego do osiągnięcia poziomu wiedzy.

Czynności badawcze

Dzień w dzień instruktorzy szukają możliwości, by ulepszać swoje instrukcje i wybierać arkusze zadań, które jak najlepiej nadają się dla dzieci i wspierają ich zapał do nauki. Instruktorzy biorą udział w szkoleniach, warsztatach i ćwiczeniach. Podejmują duży wysiłek w celu dalszego ulepszenia własnych technik nauczania. Biorą również udział w konferencjach krajowych, międzynarodowych i światowych, gdzie korzystają z umiejętności i doświadczenia swoich kolegów.