Państwa Instruktor

Zadanie Instruktora Kumon polega na tym, aby każdego dnia wydobywać potencjał każdego ucznia. Instruktorzy Kumon uczą się również od dzieci. Przejmują rolę, w której ustalają poziom umiejętności każdego ucznia, i wybierają odpowiednie arkusze zadań, dostosowane do indywidualnego poziomu ucznia.

Instruktorzy zawsze dbają o to, aby uczniowie podczas swojej codziennej pracy odnosili sukcesy, co przyczynia się do radości z nauki i samodzielnego rozwoju umiejętności. Przez obserwację uczniów Instruktorzy mogą dokładnie śledzić ich postępy i odpowiednio planować indywidualny przebieg programu.

Podczas rejestracji

W czasie pierwszej wizyty w centrum nauki Kumon Instruktor informuje rodziców o naszych wyjątkowych programach do nauki. W trakcie procesu rejestracji w Kumon uczniowie podchodzą do testu diagnostycznego, na podstawie którego określany jest punkt wyjściowy i układany jest plan nauki dla każdego ucznia . Stawiane są prognozy z i określony zostaje cel i czas jego realizacji. Podczas instruowania/ udzielania wskazówek Instruktorzy Kumon mają zawsze na uwadze planowanie wyższych poziomów dla danego ucznia, tak aby samodzielna nauka sprawiała radość i przynosiła postępy.

Przed pracą

Na podstawie dotychczasowych wyników, rozwiązanych arkuszy zadań i obserwacji sposobu pracy uczniów Instruktorzy starannie przygotowują się przed każdą wizytą dziecka w centrum nauczania i wybierają dla uczniów w karty z zadaniami, dzięki którym uczniowie mogą się samodzielnie uczyć i robić postępy. Gdy uczeń przyswaja nowy, nieznany materiał lub jego postępy nie są takie jak dotychczas, Instruktor daje wskazówki w celu znalezienia samodzielnego rozwiązania problemu.

Podczas pracy

Uczniowie są monitorowani i wdrażani do tego, aby pracować nad arkuszami zadań bez pomocy innych. Instruktor obserwuje uczniów, podczas gdy oni rozwiązują arkusze z zadaniami. Tylko wtedy, gdy jest to konieczne, daje im wskazówki i rady. Bezpośrednio po ukończeniu pracy nad arkuszami zadań, są one sprawdzane . Jeżeli na arkuszach zadań pojawią się błędy, to Instruktorzy nie podają uczniom natychmiastowo rozwiązania. Zamiast tego dają wskazówki, aby uczniowie sami znaleźli fragmenty, które nie są poprawnie rozwiązane i odnaleźli przyczyny błędów (analiza błędów).

Po pracy

Po zakończeniu pracy Instruktorzy sprawdzają wyniki uczniów i chwalą i motywują ich, aby zwiększyć ich ambicje do nauki. Następnie przekazują uczniom arkusze zadań, nad którymi mają pracować w domu, wraz ze wskazówką, jak mają podchodzić do aktualnego tematu. Instruktorzy korzystają z arkuszy dokumentacyjnych, w których notowane są postępy uczniów, planowany jest ich rozwój oraz cele ich nauki. Plan postępów, który jest ustalony podczas rejestracji, sprawdzany jest w regularnych odstępach czasu i - podobnie jak postępowanie podczas instruowania - w razie konieczności odpowiednio aktualizowany.

Komunikacja z rodzicami

Rodzice lub opiekunowie prawni są włączeni w rozwój umiejętności uczniów oraz na bieżąco informowani o postępach ich dzieci. Wsparcie rodziców lub opiekunów prawnych jest bardzo ważne, aby maksymalnie wydobywać potencjał uczniów. Instruktorzy regularnie komunikują się z rodzicami radząc, jak uczniowie mają się uczyć w domu, oraz informując o tematach, które są w obecnej chwili przerabiane. Instruktorzy omawiają również w przystępny sposób przyszły plan nauki, aby osiągnąć pełne zrozumienie ze strony rodziców. Takim sposobem obie strony dążą do jedngo celu, jakim jest zdobycie maksymalnego możliwego do osiągnięcia poziomu wiedzy.

Dalszy rozwój zawodowy Instruktorów

Dzień w dzień Instruktorzy szukają możliwości, aby ulepszać swoje instrukcje i wybierać arkusze zadań, które jak najlepiej nadają się dla dzieci i wspierają ich zapał do nauki. Instruktorzy biorą udział w szkoleniach, warsztatach i ćwiczeniach. Podejmują duży wysiłek w celu dalszego ulepszenia własnych technik wydawania instrukcji. Biorą również udział w konferencjach krajowych, międzynarodowych i światowych, gdzie korzystają z umiejętności i doświadczenia swoich kolegów.